Suroviny pro výrobu lihu

Na území dnešní České republiky vznikly první lihovary již v 16. století. Líh se vyráběl především z obilí, zejména však ze žita (odtud název “režná”). Brambory se pro výrobu začaly ve větším měřítku používat až koncem 18.století. Výroba se proto začala přesouvat z měst na venkov blíž ke zdrojům suroviny. Byla to výroba značně primitivní, k rychlejšímu rozvoji přispělo zavádění destilačních aparátů vyhřívaných parou a zavedení paření brambor pod tlakem v pařácích. Po první světové válce se využilo i nadprodukce cukrovky, při této výrobě byl však pařákový způsob nahrazován způsobem difúzním, protože řepné výpalky se těžko prodávaly, zatímco řízky šly dobře na odbyt.

Po obilí a cukrovce se objevuje melasa. Zvýšená poptávka po ethanolu jako přídavku do benzinu vedla k výstavbě velkých závodů a na druhé straně však ke zvyšování cen některých zemědělských surovin a tím i potravinářských produktů z nich vyráběných. Proto se znovu výzkum vrátil k surovinám, které nejsou určeny pro výrobu potravin a krmiv, např. různé druhy slámy, odpady z dřevozpracujícího průmyslu, rychle rostoucí dřeviny aj. Tyto suroviny jsou zařazovány do skupiny surovin 2. generace

Zdroje pro výrobu kvasného ethanolu (1. generace) jsou zejména:

 1. Sacharidy
  1. Monosacharidy – glukosa, fruktosa, mannosa, galaktosa (C6H12O6)
  2. Polysacharidy
   1. Disacharidy, které kvasinky mohou z větší části převést na monosacharidy (díky působení svých vlastních enzymů): sacharosa, maltosa, laktosa, celobiosa (C12H22O11)
   2. Trisacharidy, které mohou být působením některých enzymů kvasinek rozštěpeny na jednotlivé monosacharidy, resp. na mono- a di-sacharid. Nejběžnějším trisacharidem je rafinosa (C18H32O16). Ne všechny kvasinky mají enzym melibiasu a proto často zůstává melibiosa neprokvašena. Polysacharidy nemohou být přímo lihovarskými kvasinkami zkvašovány, protože nemají k dispozici odpovídající enzymy štěpící tyto substráty na jednoduché, zkvasitelné cukry.
 2. Škrobnaté suroviny
  1. rostliny poskytující zrno (kukuřice, pšenice, žito, ječmen)
  2. rostliny poskytující hlízy (brambory, topinambury, čekanka)
 3. Suroviny obsahující sacharózu
  1. Řepná melasa
  2. Surový cukr
 4. Ovoce (pro výrobu surového ovocného lihu přicházejí v úvahu většinou jen padané nebo poškozené plody, zejména jablka a hrušky)

Surovinami 2. generace jsou:

 1. Lignocelulózové materiály rostlinného původu (celulóza, hemicelulóza, lignin a další)
  1. Přírodní materiály
  2. Odpadní materiály