Legislativa

Česká republika

 • 61/1997 Sb., zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

 • 307/2013 Sb., vyhláška o povinném značení lihu (s účinností od 1.1.2021).
 • 308/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu (s účinností od 1.7.2017).
 • 334/2013 Sb., vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o lihu (s účinností od 1.1.2021).
 • 676/2004 Sb., zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.12.2013).
 • 150/2008 Sb., vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících.
 • 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (znění platné k 1.1.2021).

Evropská unie

 • 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (s účinností do 1.7.2021).

 • 2018/2001 směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (platnost od 24.12.2018).

 • 2009/30/ES směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 323. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS (platnost od 24.12.2018).

 • 2010/335/EU rozhodnutí Komise o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě pro účely přílohy V směrnice 2009/28/ES (platnost od 10.6.2010).