Zavedení směsného paliva E10 v ČR je pro naplnění environmentálních cílů EU nutností

Zavedení směsného paliva E10 v ČR je pro naplnění environmentálních cílů EU nutností

Nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů v dopravě je potřeba implementace směsného paliva E10 v ČR. Směsné palivo E10 obsahuje do 10% biosložky (biolihu) a 90% fosilní složky (benzín). Toto palivo je v EU a i u našich sousedů již povětšinou zavedeno (Francie, Belgie, Nizozemsko, Německo, Maďarsko, Slovensko) a v dalších zemích je tento krok před dokončením.

V ČR aktuálně probíhá zákonodárný proces, který má toto palivo legislativně ukotvit i v ČR. Bohužel je smutným faktem, že i přes jednoznačné závěry vyplývající ze zprávy Evropské komise ze dne 14.10.2020 o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, které oblast obnovitelné energie považují za základní prioritu Zelené dohody pro Evropu. Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů je ústředním prvkem energetické politiky EU a hlavním stimulem k dosažení cílů v oblasti obnovitelné energie do roku 2020. Cíle pro rok 2020 jsou také prvními velkými milníky, jež tvoří základ pro splnění ještě ambicióznějšího cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 %, který byl představen v plánu dosažení cíle v oblasti klimatu podle Zelené dohody pro Evropu. Tímto ambicióznějším cílem připravila EU prostřednictvím zevrubné dekarbonizace všech odvětví hospodářství vyváženou cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050. V tomto smyslu je třeba přejít od dnešního energetického systému k integrovanému energetickému systému založenému převážně na obnovitelných zdrojích energie. Jak bylo upřesněno v posouzení dopadů k plánu dosažení cíle v oblasti klimatu spočívajícího ve snížení skleníkových plynů o 55 %, je třeba, aby podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 dosáhl 38–40 %4.

Návazně na tuto zprávu publikovala Evropská komise tiskové prohlášení ze 17.11.2020, ve které jasně deklaruje pozitivní přínos a význam lokálně vyráběných biopaliv v procesu snižování emisí skleníkových plynů.

Zarážejícím faktem však v tomto procesu je snaha směřující k likvidaci výroby biopaliv v ČR, zejména naposledy snaha některých poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V tomto ohledu jsou předkládána tvrzení, která jsou v rozporu s oficiálními stanovisky orgánů EU (zejména Komise EU). Je nepochybné, že se stále rostoucími ambicemi EU směrem k uhlíkové neutralitě a eliminaci emisí v dopravě jsou současné návrhy některých na zrušení povinného přimíchávání, aktuálně předložené poslanci do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v příkrém protikladu.

Nicméně Svaz lihovarů České republiky věří, že snaha o zavedení směsného paliva E10 bude završena úspěšně a že se i Česká republika připojí k vyspělým evropským zemím, které toto palivo již zavedly nebo jsou těsně před jeho zavedením.

Legislativa plnění cílů OZE a snižování emisí v ČR

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 87/2014 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb.

V celé EU je povinnost dosáhnout 10% náhrady fosilní energie bnovitelnou do konce r. 2020. Toto upravuje směrnice RED (Renewable Energy Directive, 2009/28/EC of 23 April 2009), platná do r. 2020. Její platná novela RED II (Renewable Energy Directive, 2018/2001/EU) ukládá členským zemím dosáhnout v r. 2030 min. 14% podílu OZE v dopravě, z nichž maximálně 7% může být splněno tzv. konvenčními biopalivy (dříve označované jako 1. generace). Toto omezení platí již v celé EU od r. 2018, tj. i v ČR. Toto mj. upravuje právě dotčený Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

V celé EU platí současně povinnost snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 6% do r. 2020. Tento cíl ukládá směrnice FQD (Fuel Quality Directive, 2009/30/EC of 23 April 2009). Tato EU směrnice zatím nebyla obnovena, ale závazek plnit snížení emisí v dopravě platí nadále (a v EU lze očekávat jeho další zpřísnění). Toto mj. upravuje právě dotčený zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

V roce 2018 nahradila ČR OZE v dopravě 6,52%, z čehož 4,77% tvořila biopaliva (tj. nedosáhla ani vzdáleně 7% omezení) a 1,75% el. energie. Přitom část z kapalných biopaliv již tvořila tzv. vyspělá biopaliva (tzv. 2.generace), z části vyrobená i v ČR. Průměr v EU v r. 2018 činil 8,3%. (Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares

Všechna v ČR použitá biopaliva ke splnění cílů dle EU směrnic splňují tzv. kritéria udržitelnosti, tj. vyhovovala článkům 17 a 18 EU směrnice RED 2009/28/EC a zejména předmětné české legislativě (mj. Nařízení vlády č. 189/2018 Sb. o kritériích udržitelnosti a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot). Jejich udržitelnost a úroveň snížení emisí certifikují minimálně 1x ročně mezinárodní renomované certifikační autority, jako TÜV SÜD, BVQI a další, a to podle Evropskou komisí schválených postupů. Česká biopaliva dosahují prokázané úspory emisí 65% až 90% vůči fosilním palivům a jsou tak vysoce konkurence schopná v celé EU. Všechna v tuzemsku vyrobená biopaliva jsou zároveň považována za tzv. „low ILUC“, tj. s malým rizikem nepřímých změn užití půdy, na rozdíl do EU dovážených biopaliv z Asie, jako je palmový olej a produkty z něj.

Rozklad trhu konvenčních biopaliv (1.gen.) přinese dramatický nárůst dovozu krmných surovin a z celoevropského hlediska zvýší závislost EU na dovozu proteinů. V tuzemsku tento akt naruší stabilitu agrárního trhu a poškodí všechny pěstitele komodit, tj. malé i velké firmy.  

Zrušení platné české legislativy obsažené v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší způsobí rozvrat v plnění cílů jak v náhradě fosilní energie v dopravě, tak ve snižování emisí v dopravě. Zrušení této legislativy paradoxně poškodí zejména rozvoj projektů na výrobu vyspělých biopaliv (2.gen.), jelikož eliminace legislativy naruší právní prostředí a nebude existovat ochota investovat do jejich rozvoje. Také by došlo ke zrušení jejich podpory tzv. dvojnásobným započítáním. Paradoxně tak tato legislativní iniciativa zakonzervuje současný stav a posílí pozici konvenčních biopaliv 1.gen.  

Poslední dostupná a velmi aktuální zpráva EK ohledně dosahování cílů v užití obnovitelné energie v EU z 14.10.2020 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf) jednoznačně konstatuje prokazatelnou udržitelnost biopaliv z evropských surovin a jejich zatím nezastupitelnou roli v plnění ekologických cílů celé EU i členských zemí (Green Deal).

Podle stejné zprávy EK očekává, že cíl 10% bude v celé EU dokonce překročen o cca 2%, kde významně pod tímto cílem zůstanou pouze některé státy, jako Kypr, Lucembursko a Litva. Naopak, státy sousedící s ČR cíl splní nebo přeplní.  

V případě, že by ČR přistoupila legislativní iniciativou k takové změně prostředí, které by vedlo ke snížení jejich užití a v důsledku tak k omezení plnění ekologických cílů v dopravě (náhrada fosilní energie v dopravě), tak se ČR vystavuje hrozbě zahájení řízení ze strany EK s rizikem možné značné finanční sankce. Její výše bude vždy závislá od zjištěného pochybení, avšak bude ve výši minimálně předpokládaných nákladů na splnění těchto povinností.  

Podle dokumentu „Strategie optimálního využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě do roku 2030“, jehož zadavatelem bylo MŽP, resp. TA ČR a zpracovatelem konsorcium českých univerzit budou kapalná biopaliva obou generací do r. 2030 stále klíčovým nástrojem k dosažení obou ekologických cílů v dopravě. Doporučená a schválená opatření naopak předpokládají dokonce jejich vyšší užití po závazné implementaci směrnice RED II do české legislativy, která přinese zvýšení cíle z 10% na 14%. Jako jedno z nezbytných opatření je mj. ve studii uvedeno zavedení paliva E10, což Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zamítla v 11/2020, ač je toto opatření obsaženo nejen v této studii, ale např. i v platném Klimaticko-energetickém plánu ČR, předloženém již EK ke schválení.